Author:  Truong Lam Do*, Trung Thanh Nguyen, Ulrike Grote

* Corresponding author: TS. Do Truong Lam, lecturer of Faculty of Economics and Rural Development, Vietnam National University of Agriculture

Abstract

This paper assesses the contribution of livestock to reducing rural poverty and examines the determinants of livestock assets with panel data from Vietnam. The findings show that livestock production contributes to reducing poverty and livestock assets are influenced by the number of shocks that households faced during the last three years, access to credits, farmland size, education of household head, irrigation system, and access to the national electricity. We suggest that empowering rural households to better cope with shocks contributes to developing livestock and consequently to reducing rural poverty

Tóm tắt bài báo:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự đóng góp của chăn nuôi trong việc giảm nghèo ở nông thôn và phân tích các yếu tố quyết định chăn nuôi  của hộ nông dân với dữ liệu bảng từ Việt Nam. Kết quả cho thấy chăn nuôi góp phần giảm nghèo và chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi số lượng các cú sốc mà các hộ gia đình gặp phải trong ba năm gần đây, khả năng tiếp cận các khoản tín dụng, quy mô đất canh tác, trình độ học vấn của chủ hộ, hệ thống thủy lợi và khả năng tiếp cận điện năng quốc gia. Nghiên cứu đề xuất việc trao quyền cho các hộ gia đình nông thôn để đối phó tốt hơn với các cú sốc góp phần phát triển chăn nuôi và từ đó là giảm nghèo ở nông thôn.

Source : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220388.2017.1408795